På gång Archive

Detaljplan

Posted 19 mars, 2016 By Ylva Ringhagen

Detaljplanen för fastigheten är fördröjd och
Plan och Exploaterings avdelningen på Norrtälje Kommun
har efter flera markundersökningar beslutat att marken
skall markavvattnas.
Olika utredningar är gjorda och markavvattnings dispens
är inskickad till Länsstyrelsen. Den 24 nov. 2016 erhöll vi dispens

Länsstyrelsen har beslutat att dispensen är förenat med vissa villkor.
Länsstyrelsen har bl.a. begärt 3 förslag på kompensationsåtgärder. Tidplanen kan variera något beroende på vilket alternativ kommunen väljer inom området. Innan åtgärderna genomförs skall tillstånd till markavvattningen inhämtas från Mark och Miljödomstolen.

Vinterhälsningar